Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 12 2017

mosow
7184 51b8 500
Reposted frommayseo mayseo vianieobecnosc nieobecnosc
mosow
- Myślę, że serce przypomina głęboką studnie. Nikt nie wie, co jest na dnie. Można tylko sobie wyobrażać na podstawie tego, co czasami wypływa na powierzchnię.
— Haruki Murakami – Ślepa wierzba i śpiąca kobieta
Reposted frompuella13 puella13 viaquotes quotes

March 01 2017

mosow
1741 64ea 500
A true revolutionary
Reposted fromdingens dingens vianoisetales noisetales
mosow
1554 6aea
Reposted fromPoranny Poranny vianieprzytomny nieprzytomny
mosow
mosow
6451 c41c
Reposted frompiksele piksele viaheroine88 heroine88
mosow
6115 d456
Każdego z nas dopadnie rzeczywiść.....
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viaFiodor11 Fiodor11
mosow
6114 6801
Reposted fromaunds aunds viaFiodor11 Fiodor11
mosow
7217 2c52
Reposted fromrisky risky viaFiodor11 Fiodor11

July 09 2015

mosow
2282 933e 500
Reposted frombiru biru viaautoobdukcja autoobdukcja

June 16 2015

1373 6885 500
Reposted fromwestwood westwood viaFiodor11 Fiodor11
mosow
8244 ef84
"Niewidzialna czerwona nić łączy tych, których przeznaczeniem było się spotkać, niezależnie od czasu, miejsca czy okoliczności. Ta nić może się rozciągać lub splątać, ale nigdy się nie przerwie."
 - przysłowie chińskie
mosow

June 10 2015

mosow
mosow
Reposted fromolgazet olgazet viaFiodor11 Fiodor11
mosow
mosow
7711 6ffc 500
Reposted fromhooded hooded viaFiodor11 Fiodor11

June 05 2015

6570 dc69 500
Reposted fromkattrina kattrina vianatex natex

June 04 2015

mosow
4830 5f47 500
~Julian Tuwim
Reposted frommaybelater maybelater viakoralina koralina
6519 5faf 500
Reposted frombuddhablink buddhablink viadiedrunk diedrunk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl